เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  


         เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ประชาชน
กหเหเหเเ
 
  ข่าวกิจกรรม  

ขอเชิญผู้รับบริการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 202..

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว..

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)..

โครงการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ..

การปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม..

ตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคว..
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมรั้วและประตูทางเข้าศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯหมู่ที่ 1 - 17 มี.ค 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานฯ - 27 ก.พ 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ฯหมู่บ้านศิริพร2 ม.8 - 22 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565 - 20 ก.พ 66
    
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ2566(ต.ค.65-มี.ค.66) - 21 มี.ค 66
 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ2566 - 21 มี.ค 66
 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตข้าวแต๋นครบวงจร ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่1(ระยะที่1) - 17 มี.ค 66
 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี2566-2569 - 17 มี.ค 66
 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - 16 มี.ค 66
 ประกาศข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ไปจนถึงพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 มี.ค 66
 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น - 16 มี.ค 66
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 มี.ค 66
 รายงานการประชุมจริยธรรมพนักงาน - 15 มี.ค 66
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ฝ่ายการเมือง) - 15 มี.ค 66
     
  สถานที่สำคัญ  
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th