นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
      เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 (เมษายน63-มิถุนายน63) - 29 ก.ค 63
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 (เมษายน63-มิถุนายน63) - 29 ก.ค 63
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่4 (กรกฎาคม62-กันยายน62) - 29 ก.ค 63
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 (เมษายน62-มิถุนายน62) - 29 ก.ค 63
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่2(มกราคม62-มีนาคม62) - 29 ก.ค 63
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2เดือนมกราคม2562-มีนาคม2562 - 17 ก.ค 63
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1เดือนตุลาคม2562-ธันวาคม2562 - 17 ก.ค 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 - 1 ก.ค 63
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจีอม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 - 19 มิ.ย 63
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ - 19 มิ.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 - 10 มิ.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2563 - 10 มิ.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2563 - 10 มิ.ย 63
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.2562 - 10 มิ.ย 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ข้างลานอเนกประสงค์ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 - 2 มิ.ย 63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ข้างลานอเนกประสงค์ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 21 พ.ค 63
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน 6ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 21 พ.ค 63
 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 14 พ.ค 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - 17 เม.ย 63
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 - 17 เม.ย 63
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - 22 ก.ค 63
 มาตรการป้องกันการรับสินบน - 22 ก.ค 63
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม - 22 ก.ค 63
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ - 10 ก.ค 63
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2563 - 24 มิ.ย 63
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2562 - 24 มิ.ย 63
 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด - 23 มิ.ย 63
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 19 มิ.ย 63
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต(รอบ6เดือน)ปี63 - 15 มิ.ย 63
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2563 - 15 มิ.ย 63
 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 - 11 มิ.ย 63
 ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณ2562 - 9 มิ.ย 63
 บัญชี ภ.ด.ส. 3 ชุดที่ 5 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 ชุดที่5 - 9 มิ.ย 63
 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2562(รอบ12เดือน) - 28 พ.ค 63
 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2563(รอบ6เดือน) - 28 พ.ค 63
 ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 - 8 พ.ค 63
 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ(โควิด-19) - 28 เม.ย 63
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวกิจกรรม

 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 2562..

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง..

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลฯ ปี 2561..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเช..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมจัดทำโครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ปร..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญขอ..
   
   

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)