เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
        เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย
  ข่าวกิจกรรม  

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว..

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)..

โครงการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ..

การปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม..

ตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคว..

โครงการเทศบาลพบประชาชน2564..
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 8 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 - 7 เม.ย 65
 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - 7 เม.ย 65
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 - 7 เม.ย 65
    
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 โครงการหนองจ๊อมก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา - 20 พ.ค 65
 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 18 พ.ค 65
 การมอบหมายหน้าที่ราชการให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลฯ - 18 พ.ค 65
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล - 18 พ.ค 65
 ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด - 18 พ.ค 65
 มอบหมายอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลฯ - 18 พ.ค 65
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - 10 พ.ค 65
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ6เดือน(ตค.64-มีค.65) - 11 เม.ย 65
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2564 - 11 เม.ย 65
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2565(ตค.64-มีค.65) - 7 เม.ย 65
     
  สถานที่สำคัญ  
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th