นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสายัญ ต๊ะการ หมู่ที่ 6 - 13 ธ.ค 61
 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 - 13 ธ.ค 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับปรุงผิวจราจร - 29 พ.ย. 61
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 29 พ.ย. 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคุลมลานกีฬา - 20 พ.ย. 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 20 พ.ย. 61
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 20 พ.ย. 61
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานเทศบาล - 13 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 - 13 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 - 9 พ.ย. 61
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 - 9 พ.ย. 61
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี - 11 ธ.ค 61
 ขอเชิญตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - 20 พ.ย. 61
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต - 13 พ.ย. 61
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน - 13 พ.ย. 61
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 13 พ.ย. 61
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - 13 พ.ย. 61
 แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ - 9 พ.ย. 61
 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - 9 พ.ย. 61
 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - 9 พ.ย. 61
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน 2561 - 8 พ.ย. 61
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2561 - 8 พ.ย. 61
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต - 8 พ.ย. 61
 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 10 ต.ค 61
 ประชาสัมพันธ์การรับบริการตรวจDNA - 23 ก.ค 61
 การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 8 มิ.ย 61
 รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน - 22 พ.ค 61
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง - 20 ก.พ 61
 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ - 29 ม.ค 61
 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างฯ - 24 ม.ค 61
 ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 15 ม.ค 61
     อ่านทั้งหมด ->>

ข่าวกิจกรรม

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลฯ ปี 2561..

โครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2561..

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประ..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเช..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมจัดทำโครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ปร..

เทศบาลตำบลหนองจ๊อมได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญขอ..
   
   

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)