เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  


         เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ยินดีตอนรับ เราพร้อมและเต็มใจบริการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ขออนุญาติก่อสร้าง, จดทะเบียนพาณิชย์, รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่, สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ประชาชน
กหเหเหเเ
 
  ข่าวกิจกรรม  
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมรั้วและประตูทางเข้าศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯหมู่ที่ 1 - 17 มี.ค 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานฯ - 27 ก.พ 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ฯหมู่บ้านศิริพร2 ม.8 - 22 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565 - 20 ก.พ 66
    
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ2566(ต.ค.65-มี.ค.66) - 21 มี.ค 66
 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ2566 - 21 มี.ค 66
 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตข้าวแต๋นครบวงจร ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่1(ระยะที่1) - 17 มี.ค 66
 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี2566-2569 - 17 มี.ค 66
 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - 16 มี.ค 66
 ประกาศข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ไปจนถึงพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 มี.ค 66
 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น - 16 มี.ค 66
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 มี.ค 66
 รายงานการประชุมจริยธรรมพนักงาน - 15 มี.ค 66
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ฝ่ายการเมือง) - 15 มี.ค 66
     
  สถานที่สำคัญ  
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th