เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  หัวข้อ: Northern Mexico  
 
Commonly referred as El Norte, there are many things to do in Northern Mexico is known as one of the hottest destinations for travelers around the world in Mexico. El Norte is an informal term for the northern cultural and geographical area in Mexico. Depending on the source, it contains some or all of the states of Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora and Tamaulipas. There is no specific border that separates the northern states from the southern states in Mexico. For some authors, only states that have a border with the United States are considered as northern Mexico, i.e. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora and Tamaulipas. Others also include Durango, Sinaloa and Baja California Sur. Other people consider that the north starts above the Tropic of Cancer, but this description would include some parts of Zacatecas and San Luis Potosí that are not considered northern states. It is not known exactly when the first settlers came to Northern Mexico. The harsh climate in the region limited the practice of agriculture, so ancient cultures developed a nomadic lifestyle dedicated to hunting and gathering. One of the most important native cultures at northern Mexico are the Tepehuanes in Durango, who are actually named the Odamis, meaning "people from the mountains". Something similar has happened with the Raramuris in Chihuahua; Raramuri means "people who run", but they are known as Tarahumaras. Other important cultures are Mayos in Sinaloa and Sonora, and Yaquis in Sonora, and Laguneros in Coahuila. In Nuevo León, many nomads were exterminated for resisting the construction of Monterrey. The first city of the region was Durango, founded by Francisco de Ibarra, a Basque explorer. During the colonial era, Durango, Chihuahua and some parts of Sinaloa and Coahuila were a Basque colony named the Nueva Vizcaya. Now, most Duranguenses are Basque descendants. Other important cities like Monterrey were founded almost 50 years later.
จากคุณ Karen เมื่อ 18 ส.ค 66

ผู้ตอบ :
      

คำตอบ :
     
รูปภาพ :
     
รหัสยืนยัน: 2861-8 :
  =

 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th