เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  มารู้จักเทศบาลตำบลหนองจ๊อม  
      ในอดีตที่ผ่านมา พระนางเจ้าจามเทวี เจ้าผู้ครองนครลำพูน ได้เสด็จมาสรงน้ำ ในสระแห่งหนึ่ง ในเขตตำบลหนองจ๊อม ปัจจุบัน เมื่อสรงน้ำเสร็จแล้วได้เสด็จกลับ พระนางได้ลืม จ๊อมปักผมไว้ที่สระสรงน้ำนั้น เมื่อเสด็จถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พระนางได้เหลียวมาดูหมู่บ้านแห่งนั้น ปัจจุบันได้ชื่อว่า บ้านนางเหลียว และสระที่พระนางฯ ลืมจ๊อมไว้จึงได้ชื่อว่า หนองจ๊อม ตามภาษาพื้นเมืองคำว่า “ หนอง” หมายถึง “ สระ” และ “ จ๊อม” หมายถึง “ ปิ่น” เป็นชื่อ ตำบลหนองจ๊อม ในปัจจุบัน
  ข้อมูลพื้นฐาน  

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ตำบลหนองจ๊อม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสันทราย ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทราย ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 11 กิโลเมตร พื้นที่โดยประมาณทั้งตำบล 7,745 ไร่ หรือ 12.39 ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่าไผ่ และตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย และตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสันผีเสื้อ และตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่

ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่มอยู่ในชั้นความสูงประมาณ 303 - 308 เมตร ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงมาทางทิศใต้ ที่ตั้งตำบลอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่อำเภอสันทราย อยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำของชลประทานแม่แฝก มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1001 ตอนเชียงใหม่-พร้าว ผ่านด้านตะวันตกของตำบล ชุมชนต่อเนื่องจากตำบลหนองหาร และกระจุกตัวเป็นบางจุด ภายในพื้นที่ตำบลมีพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบชุมชน

ภูมิอากาศ มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียล โดยมี ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียล อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียล สภาพภูมิอากาศ อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

เขตการปกครอง
ตำบลหนองจ๊อม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองจ๊อม ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 หน้า 15 และปัจจุบันได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม เป็นเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้แบ่งการปกครองภายในตำบลเป็น 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านฟ้ามุ่ย

465

506

971

391

2

บ้านนางเหลียว

1,822

2,252

4,074

2,347

3

บ้านโป่ง-สันป่าสัก

518

592

1,110

480

4

บ้านท่าเกวียน

1,115

1,355

2,470

1,577

5

บ้านแม่แก้ดหลวง

359

393

752

253

6

บ้านศรีทรายมูล

988

1,121

2,109

1,295

8

บ้านหนองไคร้หลวง

909

1,025

1,934

1,072

9

บ้านต้นจันทน์

985

1,171

2,156

892

รวม

7,161

8,415

15,576

8,307

 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th