เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ธ.ค 65
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 ต.ค 65
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน - 3 ต.ค 65
 วิธีป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 19 ก.ย 65
 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - 19 ก.ย 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงผิวจราจรฯ ซอย 2 ช่วงปากซอย 2/6 ม.5 - 27 มิ.ย 65
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 21 มิ.ย 65
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียน - 14 มิ.ย 65
 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 9 มิ.ย 65
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2564(ตค.63-มีค.64) - 24 พ.ค 65
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2564(ตค.63-มีค.64) - 24 พ.ค 65
 โครงการหนองจ๊อมก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา - 20 พ.ค 65
 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 18 พ.ค 65
 การมอบหมายหน้าที่ราชการให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลฯ - 18 พ.ค 65
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล - 18 พ.ค 65
 ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด - 18 พ.ค 65
 มอบหมายอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลฯ - 18 พ.ค 65
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - 10 พ.ค 65
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ6เดือน(ตค.64-มีค.65) - 11 เม.ย 65
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2564 - 11 เม.ย 65
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2565(ตค.64-มีค.65) - 7 เม.ย 65
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2565(ตค.64-มีค.65) - 7 เม.ย 65
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565(รอบ6เดือน) - 5 เม.ย 65
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 4 เม.ย 65
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - 4 เม.ย 65
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 30 มี.ค 65
 พนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2565 - 29 มี.ค 65
 การแข่งขันลาบพื้นเมือง 2565 เนื่องในวันมรดกวัฒนธรรมไทย - 24 มี.ค 65
 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 18 มี.ค 65
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ - 16 มี.ค 65
 โครงการสืบฮีตสานฮอย - 9 มี.ค 65
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯประจำปี 2564 - 21 ก.พ 65
 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) - 7 ก.พ 65
 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 3 ก.พ 65
 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาประกาศรับสมัครนักศึกษาฯ - 12 พ.ย. 64
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 - 5 ต.ค 64
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในฯ - 5 ต.ค 64
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 30 ก.ย 64
 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ - 13 ส.ค 64
 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - 13 ส.ค 64
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th