เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 7 ก.ค 64
 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่25) - 2 ก.ค 64
 รายชื่อผู้ที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ ประจำเดือนมิถุนายน 64 - 1 ก.ค 64
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดฯ - 25 มิ.ย 64
 ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 18 มิ.ย 64
 ประชาสัมพันธ์การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/และผู้ป่วยเอดส์ - 17 มิ.ย 64
 มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 16 มิ.ย 64
 ประชาสัมพันธ์ระบบการติดตามการใช้บริการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 15 มิ.ย 64
 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 7 มิ.ย 64
 ประชาสัมพันธ์สินค้าOTOP อำเภอสันทราย - 7 มิ.ย 64
 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 7 มิ.ย 64
 ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 7 มิ.ย 64
 บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2564 - 2 มิ.ย 64
 บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2563 - 2 มิ.ย 64
 ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก - 14 พ.ค 64
 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 14 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 14 พ.ค 64
 คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ - 13 พ.ค 64
 คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองPM2.5 - 13 พ.ค 64
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2564 - 13 พ.ค 64
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ2564 - 12 พ.ค 64
 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ - 12 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้นำประชาธิปไตย 2563 - 7 พ.ค 64
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 - 3 พ.ค 64
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2564 - 3 พ.ค 64
 ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก - 3 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 - 23 เม.ย 64
 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการทุจริตประจำปี2564 รอบ6เดือน - 23 เม.ย 64
 การประชุมให้นโยบายที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารองค์กรด้วยซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส - 23 เม.ย 64
 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน - 8 เม.ย 64
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม 2564 - 8 เม.ย 64
 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม2564 - 7 เม.ย 64
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - 7 เม.ย 64
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2563 - 19 มี.ค 64
 ประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาทุกชนิด - 17 มี.ค 64
 โครงการเทศบาลพบประชาชน2564 - 10 มี.ค 64
 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ - 12 ก.พ 64
 ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศการหาเสียงฯ - 5 ก.พ 64
 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม - 4 ก.พ 64
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 - 2 ก.พ 64
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th