นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
คู่มือประชาชน
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 รายละเอียดประกาศคัดเลือกพนักงานจ้าง - 12 ธ.ค 60
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง - 12 ธ.ค 60
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ(รายใหม่) - 1 พ.ย. 60
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ(รายใหม่) - 1 พ.ย. 60
 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง - 1 พ.ย. 60
 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น - 30 ต.ค 60
 กำหนดการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาครั้งที่2 - 18 ต.ค 60
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 18 ต.ค 60
 ประชาสัมพันธ์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ - 18 ต.ค 60
 ประชาสัมพันธ์ปิดการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้า - 16 ต.ค 60
 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม - 17 ก.ค 60
 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี - 21 มิ.ย 60
 ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 16 มิ.ย 60
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ - 16 มิ.ย 60
 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 8 มิ.ย 60
 ใบสมัครประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 8 มิ.ย 60
 หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 8 มิ.ย 60
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2558-2560 - 30 พ.ค 60
 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน - 3 มี.ค 60
 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - 28 ก.พ 60
 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - 28 ก.พ 60
 โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน - 17 ก.พ 60
 60 วัน ห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน - 14 ก.พ 60
 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ รพสต.บ้านหนองไคร้ - 13 ม.ค 60
 ประชาสัมพันธ์การประกวดกระทงฝีมือโครงการประเพณียี่เป็งหนองจ๊อม - 10 พ.ย. 59
 ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดขยะรีไซเคิล - 10 พ.ย. 59
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ - 1 พ.ย. 59
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ - 1 พ.ย. 59
 ประกาศมาตรการป้องกันในการจุดและปล่อยพลุ - 1 พ.ย. 59
 ถาม-ตอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 5 ต.ค 59
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)