นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก - 14 พ.ค 64
 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 14 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 14 พ.ค 64
 คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ - 13 พ.ค 64
 คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองPM2.5 - 13 พ.ค 64
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2564 - 13 พ.ค 64
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ2564 - 12 พ.ค 64
 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ - 12 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้นำประชาธิปไตย 2563 - 7 พ.ค 64
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 - 3 พ.ค 64
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2564 - 3 พ.ค 64
 ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก - 3 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 - 23 เม.ย 64
 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการทุจริตประจำปี2564 รอบ6เดือน - 23 เม.ย 64
 การประชุมให้นโยบายที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารองค์กรด้วยซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส - 23 เม.ย 64
 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน - 8 เม.ย 64
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม 2564 - 8 เม.ย 64
 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม2564 - 7 เม.ย 64
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - 7 เม.ย 64
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2563 - 19 มี.ค 64
 ประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาทุกชนิด - 17 มี.ค 64
 โครงการเทศบาลพบประชาชน2564 - 10 มี.ค 64
 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ - 12 ก.พ 64
 ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศการหาเสียงฯ - 5 ก.พ 64
 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม - 4 ก.พ 64
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 - 2 ก.พ 64
 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ - 1 ก.พ 64
 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล - 1 ก.พ 64
 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี - 1 ก.พ 64
 หนังสือประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี - 1 ก.พ 64
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-350326 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)