เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน - 16 พ.ค 66
 หลักเกณฑ์วิธีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน - 16 พ.ค 66
 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่วปลูกสร้าง ประจำปี2566 ครั้งที่ 1 - 3 พ.ค 66
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - 27 เม.ย 66
 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 27 เม.ย 66
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - 27 เม.ย 66
 โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - 21 เม.ย 66
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2566 - 10 เม.ย 66
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 - 10 เม.ย 66
 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน จริยธรรม เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 27 มี.ค 66
 ประกาศลงทะเบียนประสงค์ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 22 มี.ค 66
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ2566(ต.ค.65-มี.ค.66) - 21 มี.ค 66
 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ2566 - 21 มี.ค 66
 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตข้าวแต๋นครบวงจร ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่1(ระยะที่1) - 17 มี.ค 66
 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี2566-2569 - 17 มี.ค 66
 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - 16 มี.ค 66
 ประกาศข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ไปจนถึงพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 มี.ค 66
 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น - 16 มี.ค 66
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 มี.ค 66
 รายงานการประชุมจริยธรรมพนักงาน - 15 มี.ค 66
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ฝ่ายการเมือง) - 15 มี.ค 66
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - 15 มี.ค 66
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปี พ.ศ.2565 - 10 มี.ค 66
 รายงานผลการดำเนินการมาตราการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 มี.ค 66
 รายงานผลตามนโยบาย(No Gift Policy) - 9 มี.ค 66
 การสร้างวัฒนธรรม(No Gift Policy) - 9 มี.ค 66
 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) - 9 มี.ค 66
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน - 27 ก.พ 66
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ.2565 รอบ12 เดือน - 27 ก.พ 66
 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - 9 ก.พ 66
 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. - 6 ก.พ 66
 ประกาศมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร - 6 ก.พ 66
 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ธ.ค 65
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 ต.ค 65
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน - 3 ต.ค 65
 วิธีป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 19 ก.ย 65
 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - 19 ก.ย 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงผิวจราจรฯ ซอย 2 ช่วงปากซอย 2/6 ม.5 - 27 มิ.ย 65
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 21 มิ.ย 65
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียน - 14 มิ.ย 65
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th