นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ - 10 ก.ค 63
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2563 - 24 มิ.ย 63
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2562 - 24 มิ.ย 63
 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด - 23 มิ.ย 63
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 19 มิ.ย 63
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต(รอบ6เดือน)ปี63 - 15 มิ.ย 63
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2563 - 15 มิ.ย 63
 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 - 11 มิ.ย 63
 ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณ2562 - 9 มิ.ย 63
 บัญชี ภ.ด.ส. 3 ชุดที่ 5 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 ชุดที่5 - 9 มิ.ย 63
 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2562(รอบ12เดือน) - 28 พ.ค 63
 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2563(รอบ6เดือน) - 28 พ.ค 63
 ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 - 8 พ.ค 63
 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ(โควิด-19) - 28 เม.ย 63
 โครงการคัดเลือก"พนักงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2563" - 14 เม.ย 63
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2562 - 14 เม.ย 63
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - 14 เม.ย 63
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ - 14 เม.ย 63
 แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร - 10 เม.ย 63
 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 - 10 เม.ย 63
 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงให้บริการการจัดเก็บรายได้ - 26 มี.ค 63
 แบบภดส.5 - 26 มี.ค 63
 บัญชี ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 4- พาณิชยกรรม - 26 มี.ค 63
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 26 มี.ค 63
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ63 - 28 ก.พ 63
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 62 - 18 ก.พ 63
 รายงานผลการดำเนินโครงการลดขั้นตอน - 18 ก.พ 63
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)