เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 18 มี.ค 65
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ - 16 มี.ค 65
 โครงการสืบฮีตสานฮอย - 9 มี.ค 65
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯประจำปี 2564 - 21 ก.พ 65
 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) - 7 ก.พ 65
 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 3 ก.พ 65
 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาประกาศรับสมัครนักศึกษาฯ - 12 พ.ย. 64
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 - 5 ต.ค 64
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในฯ - 5 ต.ค 64
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 30 ก.ย 64
 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ - 13 ส.ค 64
 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - 13 ส.ค 64
 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร - 10 ส.ค 64
 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ - 9 ส.ค 64
 รายชื่อผู้ที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 - 9 ส.ค 64
 ประชาสัมพันธ์สินค้าOTOPอำเภอสันทราย - 9 ส.ค 64
 รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 7 ก.ค 64
 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่25) - 2 ก.ค 64
 รายชื่อผู้ที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ ประจำเดือนมิถุนายน 64 - 1 ก.ค 64
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดฯ - 25 มิ.ย 64
 ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด - 18 มิ.ย 64
 ประชาสัมพันธ์การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/และผู้ป่วยเอดส์ - 17 มิ.ย 64
 มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 16 มิ.ย 64
 ประชาสัมพันธ์ระบบการติดตามการใช้บริการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 15 มิ.ย 64
 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 7 มิ.ย 64
 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 7 มิ.ย 64
 ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 7 มิ.ย 64
 บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2564 - 2 มิ.ย 64
 บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2563 - 2 มิ.ย 64
 ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก - 14 พ.ค 64
 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 14 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 14 พ.ค 64
 คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ - 13 พ.ค 64
 คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองPM2.5 - 13 พ.ค 64
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2564 - 13 พ.ค 64
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ2564 - 12 พ.ค 64
 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ - 12 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้นำประชาธิปไตย 2563 - 7 พ.ค 64
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 - 3 พ.ค 64
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2564 - 3 พ.ค 64
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th