เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก - 3 พ.ค 64
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 - 23 เม.ย 64
 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการทุจริตประจำปี2564 รอบ6เดือน - 23 เม.ย 64
 การประชุมให้นโยบายที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารองค์กรด้วยซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส - 23 เม.ย 64
 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน - 8 เม.ย 64
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม 2564 - 8 เม.ย 64
 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม2564 - 7 เม.ย 64
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - 7 เม.ย 64
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2563 - 19 มี.ค 64
 ประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาทุกชนิด - 17 มี.ค 64
 โครงการเทศบาลพบประชาชน2564 - 10 มี.ค 64
 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ - 12 ก.พ 64
 ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศการหาเสียงฯ - 5 ก.พ 64
 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม - 4 ก.พ 64
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 - 2 ก.พ 64
 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ - 1 ก.พ 64
 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล - 1 ก.พ 64
 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี - 1 ก.พ 64
 หนังสือประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี - 1 ก.พ 64
 ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ - 1 ก.พ 64
 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 - 19 ม.ค 64
 กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงฯ - 15 ม.ค 64
 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ2562 - 6 พ.ย. 63
 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 พ.ศ.2563 - 26 ต.ค 63
 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 11 ก.ย 63
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ - 1 ก.ย 63
 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนฯ - 19 ส.ค 63
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - 17 ส.ค 63
 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งการทุจริตฯ - 17 ส.ค 63
 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - 22 ก.ค 63
 มาตรการป้องกันการรับสินบน - 22 ก.ค 63
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม - 22 ก.ค 63
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ - 10 ก.ค 63
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2563 - 24 มิ.ย 63
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2562 - 24 มิ.ย 63
 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด - 23 มิ.ย 63
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 19 มิ.ย 63
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต(รอบ6เดือน)ปี63 - 15 มิ.ย 63
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2563 - 15 มิ.ย 63
 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 - 11 มิ.ย 63
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th