เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณ2562 - 9 มิ.ย 63
 บัญชี ภ.ด.ส. 3 ชุดที่ 5 - 9 มิ.ย 63
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 ชุดที่5 - 9 มิ.ย 63
 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2562(รอบ12เดือน) - 28 พ.ค 63
 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการ2563(รอบ6เดือน) - 28 พ.ค 63
 ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 - 8 พ.ค 63
 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ(โควิด-19) - 28 เม.ย 63
 โครงการคัดเลือก"พนักงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2563" - 14 เม.ย 63
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2562 - 14 เม.ย 63
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - 14 เม.ย 63
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ - 14 เม.ย 63
 แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร - 10 เม.ย 63
 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 - 10 เม.ย 63
 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงให้บริการการจัดเก็บรายได้ - 26 มี.ค 63
 แบบภดส.5 - 26 มี.ค 63
 บัญชี ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 4- พาณิชยกรรม - 26 มี.ค 63
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 26 มี.ค 63
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ63 - 28 ก.พ 63
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 62 - 18 ก.พ 63
 รายงานผลการดำเนินโครงการลดขั้นตอน - 18 ก.พ 63
 รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ - 17 ก.พ 63
 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง - 6 ก.พ 63
 โครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี2563 - 6 ก.พ 63
 บัญชี ภ.ด.ส.3 ชุดที่ 3 - หอพัก บ้านเช่า - 30 ม.ค 63
 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 27 ม.ค 63
 บัญชีภ.ด.ส.3 ชุดที่ 2 -ที่ว่างเปล่า - 10 ม.ค 63
 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563 - 25 ธ.ค 62
 บัญชีภ.ด.ส.3 ชุดที่ 1 - ฟิฟท์อเวนิว - 27 พ.ย. 62
 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 9 ต.ค 62
 รายงานผลการประเมินLPA 2561 - 20 มิ.ย 62
 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561 - 20 มิ.ย 62
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 - 17 มิ.ย 62
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ - 17 มิ.ย 62
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต - 17 มิ.ย 62
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2562 - 17 มิ.ย 62
 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ - 17 มิ.ย 62
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.256 - 10 มิ.ย 62
 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 10 มิ.ย 62
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th