เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดต้นจันทน์ หมู่ที่ 9 - 15 พ.ค 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566 - 18 เม.ย 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 18 เม.ย 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดต้นจันทน์ หมู่ที่9 - 24 มี.ค 66
 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 - 22 มี.ค 66
 ประกาศราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมรั้วและประตูทางเข้าศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯหมู่ที่ 1 - 17 มี.ค 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานฯ - 27 ก.พ 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ฯหมู่บ้านศิริพร2 ม.8 - 22 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 - 20 ก.พ 66
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 - 20 ก.พ 66
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดต้นจันทน์ - 15 ก.พ 66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 7 ก.พ 66
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฯทางเข้าหมู่บ้านศิริพร - 7 ก.พ 66
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯทางเข้าหมู่บ้านศิริพร - 7 ก.พ 66
 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการปรับภูมิทัศน์-บริเวณรอบอาคาสำนักงาน - 3 ก.พ 66
 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.และวางท่อ-คสล.-ทางเข้าบ้านศิริพร2-ม.8 - 1 ก.พ 66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานฯ - 2 ธ.ค 65
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานฯ - 14 พ.ย. 65
 ประกาศร่างประกวดราคาโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 8 พ.ย. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกสารขนถ่ายขยะและกำจัดมูลฝอย - 23 ก.ย 65
 ประกาศประกวดราคาจ้างรถตักขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 13 ก.ย 65
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน พร้อมรั้วและประตูทางเข้า - 7 ก.ย 65
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 6 ก.ย 65
 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 6 ก.ย 65
 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน - 2 ก.ย 65
 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกสารขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล - 31 ส.ค 65
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ก่อสร้างพนังกันดินพร้อมรั้วและประตูทางเข้า - 25 ส.ค 65
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะฯ - 25 ส.ค 65
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2566 - 25 ส.ค 65
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 19 ส.ค 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน - 21 ก.ค 65

   หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th