นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV - 26 พ.ย. 58
 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 11 พ.ย. 58
 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 11 พ.ย. 58
 ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ - 30 ต.ค 58
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ - 22 ต.ค 58
 ประกาศการประมูลซื้อรถดูดสิ่งโสโครก โคลนเลนและล้างทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 12 ต.ค 58
 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถดูดสิ่งโสโครก โคลนเลนและล้างทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ - 8 ต.ค 58
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองจ๊อม - 21 ก.ย 58
 ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองจ๊อม - 21 ก.ย 58
 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า - 17 ก.ย 58
 ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ - 17 ก.ย 58
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายอเนกประสงค์ - 17 ก.ย 58
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิก - 17 ก.ย 58
 ประกาศราคากลางเช่ารถ - 10 ก.ย 58
 ประกาศสอบราคาเช่า(ดีเซล) จำนวน 2คัน - 10 ก.ย 58
 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 4 ก.ย 58
 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถตักขยะ - 4 ก.ย 58
 ราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ... - 25 ส.ค 58
 ประมูลจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ.. - 25 ส.ค 58
 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไคร้ - 17 ก.ค 58
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน - 23 มิ.ย 58
 ประกาศ(เพิ่มเติม)โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าหมู่บ้านนครพิงค์และหมู่บ้านซิตี้โฮม ม.2 - 23 มิ.ย 58
 ประกาศ(เพิ่มเติม) เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ - 22 มิ.ย 58
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ - 22 มิ.ย 58
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ - 22 มิ.ย 58
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร - 19 มิ.ย 58
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ - 19 มิ.ย 58
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 18 มิ.ย 58
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายใจคำ สถิต - 12 มิ.ย 58
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีทรายมูล ม.6 - 12 มิ.ย 58
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)