นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 - 21 เม.ย 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเชื่อม ม.4-ม.5 - 7 เม.ย 60
 ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดต้นจันทน์ หมู่ที่ 9 - 7 เม.ย 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 9 บ้านต้นจันทน์ - 3 เม.ย 60
 ราคากลางรถโดยสารปรับอากาศ รุ่น 3 - 9 มี.ค 60
 ราคากลางเครื่องช่วยหายใจ - 8 มี.ค 60
 ราคากลางจัดซื้อเสื้อกีฬา - 27 ก.พ 60
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ 2 บ้านนางเหลียว - 16 ก.พ 60
 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายประเวศ ซอย 1 หมู่ที่ 2 - 16 ก.พ 60
 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง - 15 ก.พ 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย10 บ้านนายถนอม - 9 ก.พ 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเก็บของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 4 - 6 ก.พ 60
 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3 ก.พ 60
 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 24 ม.ค 60
 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 - 24 ม.ค 60
 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 24 ม.ค 60
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2559 - 24 ม.ค 60
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2559 - 24 ม.ค 60
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2559 - 24 ม.ค 60
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2559 - 24 ม.ค 60
 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - 20 ม.ค 60
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)