นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง - 15 ก.พ 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย10 บ้านนายถนอม - 9 ก.พ 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเก็บของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 4 - 6 ก.พ 60
 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3 ก.พ 60
 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 24 ม.ค 60
 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 - 24 ม.ค 60
 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 24 ม.ค 60
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2559 - 24 ม.ค 60
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2559 - 24 ม.ค 60
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2559 - 24 ม.ค 60
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2559 - 24 ม.ค 60
 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - 20 ม.ค 60
 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 7ม.3 - 20 ม.ค 60
 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่บ้านโชควารีซอย1 ถึงซอย4 - 17 ม.ค 60
 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ - 16 ม.ค 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี - 6 ม.ค 60
 ราคากลางค่าจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม - 23 ธ.ค 59
 ราคากลางจัดซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรม - 22 ธ.ค 59
 ราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกซอย - 30 พ.ย. 59
 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าวัดแม่แก้ดหลวง - 10 พ.ย. 59
 ประกาสสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 4 พ.ย. 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักบ้านสันป่าสัก - 2 พ.ย. 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย7 - 2 พ.ย. 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหลังวัดแม่แก้ดหลวง - 2 พ.ย. 59
 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในสวนเกษตร - 2 พ.ย. 59
 ราคากลางแผ่นพื้นเวทีสำเร็จรูปพร้อมขาตั้ง - 21 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายทองยุทธ ม.9 - 6 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา คสล.ภายในหมู่บ้านภูดอย - 5 ต.ค 59
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายอุทัย กล้าหาญ - 5 ต.ค 59
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาหารเสริม(นม) - 28 ก.ย 59
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)