เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าสัก - 6 ก.ค 61
 ประกาศราคากลางถนนพร้อมราง คสล. ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ม.2 - 15 มี.ค 61
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบดับแค็บ - 13 มี.ค 61
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก - 9 มี.ค 61
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 ม.8 - 6 มี.ค 61
 ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ - 6 มี.ค 61
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ - 28 ก.พ 61
 ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน มีนาคม2561 - 22 ก.พ 61
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ - 22 ก.พ 61
 ประกาศ e-bidding รถบรรทุก ดับเบิ้ลแค็บ - 9 ก.พ 61
 ราคากลางก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก ม.2 - 6 ก.พ 61
 ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ - 31 ม.ค 61
 ราคาอาหารเสริม(นม)เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - 29 ม.ค 61
 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล - 25 ม.ค 61
 ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 - 25 ม.ค 61
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 ม.5 - 17 ม.ค 61
 ราคากลางจ้างเหมาบุคคลธรรมดา - 15 ม.ค 61
 ราคากลางโครงการจ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี 2561 - 8 ม.ค 61
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี60 ไตรมาส 4 - 26 ธ.ค 60
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี60 - 26 ธ.ค 60
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ - 25 ธ.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยหอพักนายจำเริญ ยศ ม.2 - 25 ธ.ค 60
 ราคากลางโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย - 22 ธ.ค 60
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคสล.ก่อสร้างรางฯ - 22 ธ.ค 60
 ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน - 21 ธ.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย คสล. ซอยบ้านนายอำเภอ หมู่ที่ 2 - 19 ธ.ค 60
 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) เดือน ธันวาคม 2560 - 24 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนวงแหวนรอบนอก - 23 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเชื่อมม.4-ม.5 - 23 พ.ย. 60
 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนการจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ - 17 พ.ย. 60
 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน - 13 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ - 9 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดตามริมถนนภายในหมู่บ้าน - 8 พ.ย. 60
 ราคากลางอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 เดือน พ.ย.60 - 27 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำเภอ หมู่ที่ 2 - 27 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 12 ต.ค 60
 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 - 22 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - 22 ก.ย 60
 ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ รุ่นที่ 3 - 19 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถตักขยะ ปี 2561 - 15 ก.ย 60

   หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th