เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกาศร่างขอบเขตงาน และราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะ - 12 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ รุ่นที่ 2 - 5 ก.ย 60
 ประกาศราคากลางโครงการถมดินลูกรับพร้อมปรับเกลี่ย ม.5 - 4 ก.ย 60
 ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา - 21 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร - 18 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ - 18 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมรั้วตาข่าย ม.3 - 9 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้ง เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ชุดประชุม - 8 ส.ค 60
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ช่วงหอพักณัชยา ม.6 - 7 ส.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ช่วงหน้าหอพักณัชยา ม.6 - 26 ก.ค 60
 ประกาศราคากลางซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง - 25 ก.ค 60
 ประกาศราคากลางรถบรรทุก - 18 ก.ค 60
 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ - 12 ก.ค 60
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 60 - 12 ก.ค 60
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 60 - 12 ก.ค 60
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 60 - 12 ก.ค 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 3 ม.6 - 11 ก.ค 60
 ประกาศราคากลางขยายไหล่ถนน คสล. ฝั่งทิศตะวันออกของถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 - 4 ก.ค 60
 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 6 มิ.ย 60
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย คสล. ถนนสายเชื่อม ม.4-5 ซอยข้างโรงสี - 24 พ.ค 60
 ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน - 23 พ.ค 60
 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย - 22 พ.ค 60
 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.สะพาน ม.5 - 19 พ.ค 60
 ราคากลาง ภายในสวนเกษตร หมู่1 - 27 เม.ย 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักฯ ช่วงหน้าร้านเจไดแฮร์เทค ม.6 - 26 เม.ย 60
 ราคากลางโครงการรางระบายน้ำคสล.หน้าบ้านนายสีสมถึงบ้านนส.สีนวล หมู่ 6 - 25 เม.ย 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านภูดอย ม.6 - 25 เม.ย 60
 ราคากลาง โครงการหนองจ๊อมยุคพัฒนาสะอาดตาทั่วตำบล 3ส หมู่ 1,3,4,5 - 24 เม.ย 60
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางศรีพร ม.1 - 24 เม.ย 60
 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 - 21 เม.ย 60
 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 - 21 เม.ย 60
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 - 21 เม.ย 60

   หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th