เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 

นางบังอร คำชัยวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 16

นางวิภารัตน์ ณ เชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16

นางรัชนีวรรณ มณีกูล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16

นางทองศรี ผารินทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 108

นางศศินา บุญใส
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16


นักวิชาการเงินและบัญชี


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16

นางสาวสุวรรณี วงค์คำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16

นางสาวขวัญฤทัย สุวรรณพิสุทธ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16

นายปรเมศวร์ ประวัง
นายช่างสำรวจ
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธนันณัฏฐ์ กีรติบุณณ์
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวศศิธร สุริยะแสงฉาย
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16


นายวรัญญู ไคร้งาม
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16

นางสาวมัทรี ไชยโย
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 053-350328,053-350326 ต่อ 16


ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th