เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  คู่มือประชาชนและเอกสารดาวน์โหลด ฟรี  
ค้นหา
1 คำขอหนังสือรับรองบุตร และรับรองเงินเดือน..
2 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว..
3 ใบลาพักผ่อน..
4 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง..
5 คู่มือสมรรถนะหลัก..
6 คำขอรับใบอนุญาตให้จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ..
7 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลหนองจ๊อม อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและ..
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540..
9 แบบฟอร์มชำระภาษีผ่านธนาคาร..
10 ใบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์(กรณีมีเวปไซต์)..
11 ใบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์..
12 ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526..
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555..
14 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542..
15 สวัสดิการวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น..
16 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร..
17 คู่มือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น..

 หน้า>> 1 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th