เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
  คู่มือประชาชนและเอกสารดาวน์โหลด ฟรี  
ค้นหา
1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566..
2 ประกาศภ.ด.ส.3 ประจำปี2566(ลำดับ1-5,154)..
3 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น..
4 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น..
5 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..
6 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา..
7 ใบสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองจ๊อม..
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565..
9 กำหนดการชำระภาษี ประจำปี2564..
10 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563..
11 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..
12 เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2551..
13 เทศบัญญัติตลาด 2551..
14 เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2551..
15 เทศบัญญัติตำบลหนองจ๊อมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2551..
16 คำขอหนังสือรับรองบุตร และรับรองเงินเดือน..
17 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว..
18 ใบลาพักผ่อน..
19 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง..
20 คู่มือสมรรถนะหลัก..
21 คำขอรับใบอนุญาตให้จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ..
22 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลหนองจ๊อม อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและ..
23 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540..
24 แบบฟอร์มชำระภาษีผ่านธนาคาร..
25 ใบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์(กรณีมีเวปไซต์)..
26 ใบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์..
27 ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526..
28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555..
29 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542..
30 สวัสดิการวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น..
31 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร..
32 คู่มือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น..

 หน้า>> 1 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th