เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
บุคลากรกองช่าง
 

นายสืบพงศ์ คงแสงดาว
ผอ.กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 118


นายศรายุทธ สุขยศศรี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 20,25

นางภูษิต สมศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร. : 053-350328,053-350326 ต่อ 20,25

นางสาวอุบลวรรณ ปะสุตะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. : 053-350328,053-350326 ต่อ 20,25

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายเฉลิมเกียรติ สมอ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร. : 053-350328,053-350326 ต่อ 20,25

นายนวพล พิบูลย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร. : 053-350328,053-350326 ต่อ 20,25
 

นายประดิษฐ์ กันธิมาลา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร. : 053-350328,053-350326 ต่อ 20,25

นายศุภมิตร มณีกูล
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร. : 053-350328,053-350326 ต่อ 20,25
 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th