เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
 
 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 13 มิ.ย 66
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 13 มิ.ย 66
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 13 มิ.ย 66
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 13 มิ.ย 66
 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของปีถัดไปปี พ.ศ.2566 - 13 มิ.ย 66
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 7 มิ.ย 66
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 - 6 พ.ค 65
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 - 6 พ.ค 65
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 - 6 พ.ค 65
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 - 6 พ.ค 65
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 - 6 พ.ค 65
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม ครั้งแรก พ.ศ.2564 - 6 พ.ค 65
 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา พศ.2564 และสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2565 - 6 พ.ค 65
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี2564 - 11 ส.ค 64
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี2564 - 11 ส.ค 64
 รายงานการประชุมสภาสมัยครั้งแรก ประจำปี2564 - 11 ส.ค 64
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 - 11 ส.ค 64
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2563 - 11 ส.ค 64
หน้าต่อไป >>>> 1 | 2 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th