นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข้อมูลเทศบัญญัติ

 
 เทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 - 30 ก.ย 62
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 - 30 ก.ย 62
 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 17 ก.ย 62
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 17 ก.ย 62
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2561 - 2 ต.ค 61
 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2561 - 2 ต.ค 61
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 - 5 ก.ย 61
 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2562 - 5 ก.ย 61
 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 20 ก.ย 60
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 20 ก.ย 60
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 30 ก.ย 59
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2560 - 30 ก.ย 59
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 16 ก.ย 58
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 16 ก.ย 58
หน้าต่อไป >>>> 1 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)