เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข้อมูลเทศบัญญัติ
 
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 15 ก.ย 66
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 17 ก.ย 65
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 22 ก.ย 64
 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ2564 - 16 ก.ย 63
 เทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 - 30 ก.ย 62
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 - 30 ก.ย 62
 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 17 ก.ย 62
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 17 ก.ย 62
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2561 - 2 ต.ค 61
 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2561 - 2 ต.ค 61
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 - 5 ก.ย 61
 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2562 - 5 ก.ย 61
 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 20 ก.ย 60
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 20 ก.ย 60
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 30 ก.ย 59
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2560 - 30 ก.ย 59
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 16 ก.ย 58
 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 16 ก.ย 58
หน้าต่อไป >>>> 1 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th