นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

ข้อมูลแผนอัตรากำลัง เทศบาลฯ

 
 โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง3ปี(2564-2566) - 7 พ.ค 64
 แผนอัตรากำลัง3ปี - 29 เม.ย 64
 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ - 5 มี.ค 64
 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 5 มี.ค 64
 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ - 9 พ.ย. 63
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) - 9 พ.ย. 63
 ข้อมูลด้านCompentencyของบุคลากร - 5 พ.ย. 63
 โครงสร้างแผนอัตรากำลังสามปี(2561 - 2563) - 2 ก.ย 62
 โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 พ.ย. 58
 ข้อมูลแผนอัตรากำลังปี 2558-2560 ทต.หนองจ๊อม - 2 มิ.ย 58
หน้าต่อไป >>>> 1 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-350326 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)