เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง เทศบาลฯ
 
 โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง3ปี(2564-2566) - 7 พ.ค 64
 แผนอัตรากำลัง3ปี - 29 เม.ย 64
 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ - 5 มี.ค 64
 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 5 มี.ค 64
 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ - 9 พ.ย. 63
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) - 9 พ.ย. 63
 ข้อมูลด้านCompentencyของบุคลากร - 5 พ.ย. 63
 โครงสร้างแผนอัตรากำลังสามปี(2561 - 2563) - 2 ก.ย 62
 โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 พ.ย. 58
 ข้อมูลแผนอัตรากำลังปี 2558-2560 ทต.หนองจ๊อม - 2 มิ.ย 58
หน้าต่อไป >>>> 1 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th