เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง เทศบาลฯ
 
 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 28 เม.ย 66
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสแรก) - 21 เม.ย 66
 มาตรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและลงโทษพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง - 3 เม.ย 66
 รายงานผลข้อมูลสถิติสรุปด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 มี.ค 66
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 22 มี.ค 66
 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 17 มี.ค 66
 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล - 17 มี.ค 66
 รายงานผลการรับโอนพนักงานเทศบาล - 17 มี.ค 66
 รายงานผลการให้โอนพนักงานเทศบาล - 17 มี.ค 66
 รายงานผลการบรรจุแต่งตั้งและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ - 17 มี.ค 66
 แผนพัฒนาพนักงาน - 17 มี.ค 66
 หลัดเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล - 17 มี.ค 66
 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง - 17 มี.ค 66
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ - 17 มี.ค 66
 คู่มือสมรรถนะหลัก ั - 26 พ.ย. 65
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 7 เม.ย 65
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง - 7 เม.ย 65
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล - 7 เม.ย 65
 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่3) - 7 เม.ย 65
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พศ.2564 - 7 เม.ย 65
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่2)พศ.2563 - 7 เม.ย 65
 การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อมอบนโยบายด้านกาาบริหารงานบุคคล - 5 เม.ย 65
 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 5 เม.ย 65
 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 - 5 เม.ย 65
 แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 10 มี.ค 65
 โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 4 มี.ค 65
 ข้อมุลด้าน Competency ของพนักงานเทศบาล (Competency Inventory) - 20 พ.ย. 64
 โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง3ปี(2564-2566) - 7 พ.ค 64
 แผนอัตรากำลัง3ปี - 29 เม.ย 64
 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ - 5 มี.ค 64
 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 5 มี.ค 64
 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ - 9 พ.ย. 63
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) - 9 พ.ย. 63
 ข้อมูลด้านCompentencyของบุคลากร - 5 พ.ย. 63
 โครงสร้างแผนอัตรากำลังสามปี(2561 - 2563) - 2 ก.ย 62
 โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองจ๊อม - 16 พ.ย. 58
 ข้อมูลแผนอัตรากำลังปี 2558-2560 ทต.หนองจ๊อม - 2 มิ.ย 58
หน้าต่อไป >>>> 1 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th