นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

 

นายอนันต์ คำชัยวงค์
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

นายสมบูรณ์ มณีกูล
ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

นายพิศาล ชัยคำ
ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

นางอริสา ไคร้มูล
ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

นางกรกนก พิมพ์เงิน
ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม
 
     

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)