นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
คู่มือประชาชน
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

 

นายอนันต์ คำชัยวงค์
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

นายสมบูรณ์ มณีกูล
ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

นายพิศาล ชัยคำ
ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

นางอริสา ไคร้มูล
ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

นางกรกนก พิมพ์เงิน
ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม
 
     

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)