นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

 

นางสุทิศา ทัศเกตุ
ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายสุรัตน์ ชัยคำ
ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นางพรรณี ปัญญาศรี
ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นางศรีนวล สมมิตร
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายคำจันทร์ มลิทา ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายบุญถิ่น แก้วสีดา ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายมงคล ทิศแจ่ม
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายสมคิด ทัศเกตุ
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายจรัล เมืองสุวรรณ
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายบุญทรง แก้วนนท์
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายประพันธ์ โม่งคำ
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายไพบูลย์ ผารินทร์
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
   

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)