เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
สภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 

นายสุดฤทธิ์ ดวงชื่น
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม


นายบุญทรง แก้วนนท์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

นายมงคล ทิศแจ่ม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 1

นายประมวล โกวิทชัยวิวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 1


นางพรรณี ปัญญาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 1

นายณัฏฐ์ปพนน์ ดอนเปล่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 1


นางศรีนวล สมมิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 1


นางจันธยา ไคร้แสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 2

นายประพันธ์ โม่งคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 2

นายเล็ก สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 2

นายสุทัศน์ ตานาคา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 2


นายเสนอ บุญสูง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม เขต 2
โทร.053-350328 ต่อ 18
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th