เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
 
 โครงสร้างการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน สรุปหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน - 21 ก.พ 66
 ระเบียบเทศบาลตำบลหนองจ๊อมว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม พ.ศ.2565 - 22 ธ.ค 65
 รายงานผลการดำเนินงาน 63 - 19 ส.ค 64
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ - 11 ส.ค 64
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล - 11 ส.ค 64
 พระราชบัญญัติเทศบาล - 11 ส.ค 64
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 - 11 ส.ค 64
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา - 11 ส.ค 64
หน้าต่อไป >>>> 1 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th