เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
บุคลากรสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 

นายนิพนธ์ ดิชวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 14


นางทิราภรณ์ อินทะเทศ
รองปลัดเทศบาล
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 14


นางสาวพลอยปภัส นิธิจรัสรวีี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 14

นางพเยาว์ เหลียววัฒนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 0
งานบริหารทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน

นางนันท์ชภัทร ราชา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 14

นางวลัยจิตร จันทวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 14

นางสลักจิต คำมา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 14
งานทะเบียนราษฎร
งานกฏหมายและคดี
 

นายบุญอนันต์ กันพิทักษ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร. 053-490106


นายอิทธิพล จันทวิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 14


นางทัศน์พาสิณฑ์ วงศ์มณี
นักวิชาการเกษตร
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 14

นางนิษฐ์วดี แบร์ดูโก
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร. 053-490106
   

พนักงานภารกิจ

พนักงานภารกิจ
พนักงานภารกิจ

นส.รดาญาพร สถิต
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 14


นางสาวมัลลิกา นิวรัตน์
ผช.นิติกร
โทร.053-350326 ต่อ 114


นายผดุงศักดิ์ ประกันมิตร
คนงานทั่วไป
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 0

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างภารกิจ


นางนิดานุช สะอาดเรือง
ภารโรง
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 0

 


นายมานิต ก้อนคำ
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
โทร.053-490106   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายคนึง เอกบาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร. 053-350328,053-350326 ต่อ121

พนักงานภารกิจ


นายณรงค์ ภูมิธรรม
พนักงานดับเพลิง
โทร.053-492151,053-350320

นายมงคล บัวสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ121

นายทวีศักดิ์ พิบูลย
พนักงานดับเพลิง
โทร.053-492151,053-350320


นายณฤสร ทาฝั้น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 053-350328,053-350326 ต่อ121


นายสุภาพ แฮคำ
พนักงานดับเพลิง
โทร. 053-492151,053-350320


นายวีระพันธ์ แผงฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 053-350328,053-350326 ต่อ121


นายกิตติพันธ์ งามแว่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 053-350328,053-350326 ต่อ121


นายปิยะพงษ์ จินราษฎ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 053-350328,053-350326 ต่อ121
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th