นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

บุคลากรสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองจ๊อม

 

นายนิพนธ์ ดิชวงศ์
ปลัดเทศบาล


นางทิราภรณ์ อินทะเทศ
รองปลัดเทศบาล


นางศิริกาญจน์ แก้วคำดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางพเยาว์ เหลียววัฒนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.ดรรชนี จันทร์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายบุญอนันต์ กันพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสลักจิต คำมา
นักพัฒนาชุมชน

นางวลัยจิตร จันทวิเศษ
บุคลากร

นายคนึง เอกบาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)