นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

คู่มือประชาชนและเอกสารดาวน์โหลด ฟรี

 
ค้นหา
1 คู่มือประชาชน พ.ศ.2558..
2 เทศบาลตำบลหนองจ๊อมประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน..
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ..
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์..
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา..
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า..
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา..
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า..
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา..
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า..
12 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน..
13 การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า..
14 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง..
15 การรับแจ้งการย้ายออก..
16 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง..
17 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ..
18 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด..
19 การรับแจ้งการย้ายเข้า..
20 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม..
21 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ..
22 การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น..
23 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น..
24 การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิด..
25 การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร..
26 การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ..
27 การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน..
28 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น..
29 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด..
30 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์..
 หน้า>> 1 | 2 | 3 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-350326 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)