นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

คู่มือประชาชนและเอกสารดาวน์โหลด ฟรี

 
ค้นหา
31 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง..
32 การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน..
33 การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น..
34 การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปีพ.ศ. 2499..
35 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)..
36 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด..
37 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย..
38 การเพิ่มชื่อกรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม..
39 การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติกรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง..
40 การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน..
41 การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร..
42 การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย..
43 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน..
44 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล..
45 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง..
46 การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20-1..
47 การขอเลขที่บ้าน..
48 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน..
49 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร..
50 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี..
51 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี..
52 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2..
53 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน..
54 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน..
55 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร..
56 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล..
57 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล..
58 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ..
59 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร..
60 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด..
 หน้า>> 1 | 2 | 3 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)