นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

คู่มือประชาชนและเอกสารดาวน์โหลด ฟรี

 
ค้นหา
61 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล..
62 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป..
63 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล..
64 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป..
65 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ..
66 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร..
67 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด..
68 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ..
69 การแจ้งถมดิน..
70 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ..
71 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ..
72 การแจ้งขุดดิน..
73 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ..
74 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22..
75 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33..
76 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21..
77 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34..
78 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร..
79 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21..
80 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32..
81 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน..
82 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร..
83 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน..
84 การรับชำระภาษีป้าย..
85 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่..
 หน้า>> 1 | 2 | 3 |

 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)