เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 

พ.จ.อ.ศิรพล กูนา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 104

นางสุพัตรา บาร์เทลท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ช่องทางการติดต่อ : 053-350328,053-350326 ต่อ 11

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกรกมล มั่นชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ น
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 11
พนักงานจ้างตามภารกิจ


ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 11

นางสาวอรญา ทิศแจ่ม
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 11

นายจิรวัฒน์ วีระกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.053-350328,053-350326 ต่อ 11
 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th