เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
มอบหมายหน้าที่ราชการเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
 
 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ - 10 ส.ค 64
 การมอบหมายหน้าที่ราชการให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการฯ - 10 ส.ค 64
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล - 10 ส.ค 64
 การมอบหมายหน้าที่ราชการให้พนักงานเทศบาล - 10 ส.ค 64
 มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดฯปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ - 10 ส.ค 64
หน้าต่อไป >>>> 1 |
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th