เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
วัดฟ้ามุ่ย ม.1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ข้อมูลศาสนสถานวัดฟ้ามุ่ย
1.ข้อมูลทั่วไปของวัด
  • ชื่อวัด วัดฟ้ามุ่ย
  • ประเภทวัด วัดราษฎร์
  • นิกาย มหานิกาย
  • จำนวนพระภิกษุ พระภิกษุจำนวน ๓ รูป
  • จำนวนสามเณร สามเณรจำนวน ๓ รูป
  • ที่ตั้ง บ้านฟ้ามุ่ย เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • เนื้อที่ เนื้อที่ทั้งหมดมี ๘ ไร่ – งาน ๙๐ ตารางวา
  • พระประธาน พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นแบบปั้นปูน
  • สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน มีสถานะภาพเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
2.ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดฟ้ามุ่ย ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเดิมมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา ปัจจุบันทางวัดได้ซื้อที่บริเวณเพิ่มอีก ๓ ไร่ ๕ งาน ๐๗ ตารางวา ปัจจุบันที่วัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ – งาน ๘๐ ตารางวา

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา ทิศตะวันตก ติดกับทุ่งนา ทิศใต้ ติดกับบ้านนายเสริม ทัศเกตุ ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา

อาคารเคหะสถานประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ กุฎิสงฆ์ หอระฆัง หอพระไตรปิฎก โรงครัว ปูชนียวัตถุ เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม พระพุทธรูป วิหารพระเจ้าทันใจ
วัดฟ้ามุ่ยสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร

3.วัตถุประสงค์การสร้างวัด
จุดประสงค์การสร้างวัด การสร้างวัดนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและการสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ นั้น เพราะวัดเป็นแหล่งหรือจุดศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญและอีกประการหนึ่งก็คือ อำนวยความสะดวกแก่ศรัทธาที่เป็นผู้สูงอายุที่เดินไปมาไม่สะดวกให้ได้มาทำบุญได้สะดวกขึ้นเพราะวัดไม่ไกลจากบ้านมากนัก การสร้างวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สมควรมีในหมู่บ้านและให้ศรัทธาญาติโยมได้มาทำบุญกันในแต่วันและตลอดทั้งปี
4.ลักษณะเด่นของวัด
ลักษณะเด่นของวัดคือวัดเป็นถาวรวัตถุที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาให้ความเคารพกราบไหว้และเป็นที่พักพิงทางใจของศรัทธาในด้านทางพระพุทธศาสนาแล้ว วัดจึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการวัดความอดทนวัดจิตใจของคนเราที่ได้มาทำบุญ เพราะวัดมีถาวรวัตถุที่ปลูกสร้างมากมาย เช่น วิหาร อุโบสถ พระธาตุเจดีย์ วิหารพระเจ้าทันใจและปูชนียสถานที่ควรเคารพกราบไหว้มากมาย
5.สิ่งก่อสร้างภายในวัด
สิ่งก่อสร้างภายในวัดมี ๑.วิหาร ๒. กุฎิสงฆ์ ๓. อุโบสถ ๔. หอพระไตรปิฎก ๕. วิหารพระเจ้าทันใจ ๖. ศาลาเอนกประสงค์ ๗. ศาลาการเปรียญ ๘. โรงครัว ๙. ห้องน้ำ ๑๐.ศาลาเก็บของ
6.ทำเนียบเจ้าอาวาส
  • ลำดับเจ้าอาวาส
  ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
  พ.ศ.๒๔๗๘ – พ.ศ.๒๔๙๖ พระอธิการบุญมี ผาสุกธัมโม  
  พ.ศ.๒๔๙๙ – พ.ศ.๒๕๐๓ พระอธิการชื่น อินทโชโต  
  พ.ศ.๒๕๐๕ – พ.ศ.๒๕๑๘ พระอธิการพรหม พรหมปัญโญ  
  พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ.๒๕๒๗ พระอธิการถวิล ธีรปัญโญ  
  พ.ศ. ๓๕๒๘ – ปัจจุบัน พระครูอดุลวรปัญญา  
  • ประวัติเจ้าอาวาส
   ชื่อ พระครูอดุลวรปัญญาภูมิ นามเดิม พระสมพร ฉายา เตชปัญโญ นามสกุล เครือทอง ลำเนาเดิม บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของ พ่อศีล แม่บัวคำ เครือทอง เป็นบุตรคนที่ ๔ ในพี่น้องทั้งหมด ๕ คน เกิดเมื่อวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ บรรพชาเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๒ ปี วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ. ที่วัดฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพระครูวชิรสารคุณ เจ้าอาวาสวัดต้นจันทน์เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระอธิการประวัติ ฐิตวิริโย เจ้าอาวาสวัดหนองไคร้หลวงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระครูนิรันดร์ สุทธสีโร เจ้าอาวาสวัดสันป่าสักเป็นอนุสาวนาจารย์
7.กำหนดการประจำปี/กิจกรรมของวัด

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ
๑ ม.ค. ของทุกปี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
๑๕ เม.ย. ของทุกปี ทำบุญประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)  
  ทำบุญวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร  
  ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร  
  ทำบุญวันอาสาฬหบูชา  
  ทำบุญวันเข้าพรรษาทุกปี  
๑๒ ส.ค.ของทุกปี ทำบุญตักบาตรวันแม่ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้หมู่บ้านและวัด  
  ประเพณีเดือนสิบสองเป็ง จะทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับมีเทศน์เป็นต้น  
  ทำบุญวันออกพรรษา  
  งานประเพณียี่เป็ง ทำบุญฟังเทศน์เป็นต้น  
๕ ธ.ค. ของทุกปี ทำบุญตักบาตร วันพ่อและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้หมู่บ้านและวัด  
  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

 

 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th