เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
วัดนางเหลียว ม.2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 

ข้อมูลศาสนสถานวัดนางเหลียว

1.ข้อมูลทั่วไปของวัด
  • ชื่อวัด นางเหลียว
  • ประเภทวัด พัทธสีมา์
  • นิกาย มหานิกาย
  • จำนวนพระภิกษุ พระภิกษุจำนวน ๕ รูป
  • จำนวนสามเณร สามเณรจำนวน ๑ รูป
  • ที่ตั้ง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ่
  • เนื้อที่ เนื้อที่ทั้งหมดมี ๖ ไร่ – งาน ๔ ตารางวา
  • พระประธาน ในวิหาร ๑ รูป
  • สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่
2.ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดนางเหลียว ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านนางเหลียว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ – งาน ๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๙๓๓๒ โฉนดเลขที่ ๖๑๓๕๘ อาณาเขต ทิศเหนือจดที่นาของเอกชน ทิศใต้จดที่นาของเอกชน ทิศตะวันออกจดที่นาของราษฎร ทิศตะวันตกจดเขตโรงเรียน อาคารเสนาสนนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงฆ์ โรงครัว ประปาหมู่บ้าน เจดีย์
วัดนางเหลียว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๓๘๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามคือรูปที่ ๑ พระอธิการเทพวงศ์ พ.ศ.๒๔๒๘ – ๒๔๓๐ รูปที่ ๒ พระอธิการอภิวงศ์ พ.ศ.๒๔๓๐ – ๒๔๕๓ รูปที่ ๓ พระอธิการทองดี พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๖๑ รูปที่ ๔ พระอธิการก้อนแก้ว พ.ศ.๒๔๖๑ – ๒๔๗๘ รูปที่ ๕ พระอธิการคำตัน พ.ศ.๒๔๗๘- ๒๔๘๕ รูปที่ ๖ พระอธิการจันทร์แก้ว พ.ศ.๒๔๘๕ – ๒๔๙๐ รูปที่ ๗ พระอธิการจันทร์ พ.ศ.๒๔๙๐ – ๒๔๙๓ รูปที่ ๘ พระอธิการแดง พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๔๙๘ รูปที่ ๙ พระอธิการชุ่ม พ.ศ.๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ รูปที่ ๑๐ พระอธิการอุ่นเรือน พ.ศ.๒๕๐๐- ๒๕๓๘ รูปที่ ๑๑ พระอธิการอนงค์ คุณธมฺโม พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา

 

3.วัตถุประสงค์การสร้างวัด
.เพื่อเป็นการอบรมศีลธรรมให้สาธุชนในพื้นที่
๒. เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและรักษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
4.ลักษณะเด่นของวัด
เป็นจุดรวมศูนย์กลางทางจิตใจของคนในชุมชนและแสดงความสามัคคี ในการสรงน้ำพระธาตุของวัด ประจำหมู่บ้าน
5.สิ่งก่อสร้างภายในวัด
๑.พระวิหาร ๒.อุโบสถ ๓.กุฏ ิ๔.ศาลาเอนกประสงค ์๕.โรงครัว ๖.ประปาหมู่บ้าน ๗.พระธาตุเจดีย ์๘.ห้องน้ำ – ห้องส้วม
6.ทำเนียบเจ้าอาวาส
  • ลำดับเจ้าอาวาส
   ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
   พ.ศ.๒๔๒๘ - ๒๔๓๐ พระอธิการเทพวงศ์  
   พ.ศ.๒๔๓๐ – ๒๔๕๓ พระอธิการอภิวงศ์  
   พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๔๖๑ พระอธิการทองดี  
   พ.ศ.๒๔๖๑ – ๒๔๗๘ พระอธิการก้อนแก้ว  
   พ.ศ.๒๔๗๘- ๒๔๘๕ พระอธิการคำตัน  
   พ.ศ.๒๔๘๕ – ๒๔๙๐ พระอธิการจันทร์แก้ว  
   พ.ศ.๒๔๙๐ – ๒๔๙๓ พระอธิการจันทร์  
   พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๔๙๘ พระอธิการแดง  
   พ.ศ.๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ พระอธิการชุ่ม  
   ๑๐ พ.ศ.๒๕๐๐- ๒๕๓๘ พระอธิการอุ่นเรือน  
   ๑๑ พ.ศ.๒๕๓๘- ปัจจุบัน พระอธิการอนงค์ คุณธมฺโม  
  • ประวัติเจ้าอาวาส
   พระอธิการอนงค์ คุณธมฺโม เดิมชื่อ อนงค์ อภิมร เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ บิดาชื่อนายแดง มารดาชื่อนางตาดำ บ้านเลขที่ ๔๐ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องด้วยกัน ๕ คน บรรพชา – อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ณ วัดนางเหลียว ตำบลหนองจ๊อม อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพระครูวชิรสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการประวัติ ฐิตวิริโย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการนิรันดร์ สุทฺธสิโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

7.กำหนดการประจำปี/กิจกรรมของวัด

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ
มกราคม เดือนมกราคม เดือน ๔ เป็ง  
  ประเพณีตานข้าวใหม่  
กุมภาพันธ์ เดือน๕ เป็งวันมาฆบูชา  
มีนาคม ประเพณีปอยหลวง  
เมษายน ประเพณีปี๋ใหม่เมือง  
พฤษภาคม วันวิสาขบูชา  
กรกฎาคม ฤดูเข้าพรรษา  
กันยายน ประเพณีตานก๋วยฉลากภัตร์  
ตุลาคม ประเพณีทอดกฐิน  
พฤศจิกายน ประเพณียี่เป็ง  
ธันวาคม ประเพณีตานหลั๋วพระเจ้า  
 
 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th