เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
วัดศรีทรายมูล ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ข้อมูลศาสนสถานวัดศรีทรายมูล
1.ข้อมูลทั่วไปของวัด
  • ชื่อวัด วัดศรีทรายมูล
  • ประเภทวัด พัทธสีมา
  • นิกาย มหานิกาย
  • จำนวนพระภิกษุ พระภิกษุจำนวน ๙ รูป
  • จำนวนสามเณร สามเณรจำนวน ๖ รูป
  • ที่ตั้ง 171 ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
  • เนื้อที่ 2 ไร่ 30 ตารางวา
  • พระประธาน พระศรีศากยะมุนีสะหรีศรีทรายมูล
  • สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่
2.ประวัติความเป็นมาของวัด
ศิริมหาโรคลาภ ไชยยะปรามชมพูศรัตรูแพ้พ่ายมหามงคล มงคลฤกษ์นัตขัตฤกษ์นักสัตย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 ปีจุลศักราช 1261 ปีกดไก้(ช้าง) เดือนยี่ เหนือขึ้น 7 ค่ำ วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. เป็นวันสร้างวัด มีที่พักสงฆ์ วิหารเล็ก ศาลาทำบุญ ที่พอจะเป็นที่อยู่อาศัยและทำบุญตักบาตรฟังเทศน์กันได้ จึงเรียกชื่อว่าวัดหนองไคร้ใหม่ ซึ่งต่อมาก็มีการสร้างสิงห์ ซึ่งเราจะเห็นสิงห์เหล่านั้นยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ตั้งแต่นั้นมาคนทั่วไปจึงเรียกวัดแห่งนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วัดหนองไคร้เทวดา เหตุเพราะมีรูปเทพพนมมือรอบวัดนั้นเองครั้นต่อมาถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 ท่านพระอธิการบุญทา ปัญญารโส ก็ได้ไปร้องขออนุญาตปลูกพัทธสีมา กันท่านพระนครมงคลคณากรเจ้าคณะอเภอสันทราย ซึ่งมีพระบรมราชองค์การอนุญาตมีไว้ในคร่าวเมื่อพระอธิการเต๋จ๊ะดี ได้ขอตกลงถึงแล้ว มีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณพระอภัยสารทะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดฝายหินมาเป็นประธาน และได้ลงทะเบียนวัดตั้งชื่อให้ใหม่ว่า วัดศรีทรายมูล(หนองไคร้เทวดา) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อนึ่งส่วนพระราชทาน พระบรมราชานุญาตตกมาเมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งพระอธิการเต๋จ๊ะดีและคณะศรัทธาได้ขอไว้ อยู่มาครบกำหนดเป็นเวลา 15 ปี จึงได้ทำการปลูกพัทธสีมา และทำบุญไว้เป็นหลักฐานแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวประวัติมาข้างบนนี้ ก็เป็นอันเสร็จเรียนร้อยดีนักแล ฯ
3.วัตถุประสงค์การสร้างวัด
1. เพื่อเป็นการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน 2. วัดเป็นสถานที่พัฒนาทางด้านจิตใจให้ความรู้ในด้านธรรมะ 3. เป็นที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านล้านนา
4.ลักษณะเด่นของวัด
1. เป็นศูนย์กลองของตำบล เป็นชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่เป็นผู้เริ่มสร้างวัด 2. วิหารและอุโบสถ อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
(เป็น 2 ชั้น) 3. กำแพงวัดและเจดีย์เป็นศิลปะไทยใหญ่ 4. มีวิหารพระครูสถาพรธรรมรส หรือ ครูบาเมา
5.สิ่งก่อสร้างภายในวัด
1. กุฏสงฆ์ 2. เจดีย ์3. วิหาร-อุโบสถ 4. หอไตร 5. ศาลาสถาพรสามัคคีนสรณ์ 6. ศาลาเกษแก้วสามัคคี
ี7. ศาลาบาตรโรงครัว 8. วิหารเล็กหลวงพ่อพระครูสถาพรธรรมรส (ครูบาเมา) 9. ห้องน้ำ 10. แท้งน้ำ
6.ทำเนียบเจ้าอาวาส
  • ลำดับเจ้าอาวาส
  ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
  1 พ.ศ. 2442-2458 พระครูบาจีนา (เปี้ย)  
  2 พ.ศ. 2459-2460 พระอธิการสิทธิวงศ์  
  3 พ.ศ. 2461-2470 พระอธิการสุนันต๊ะ วัฒนาการ  
  4 พ.ศ. 2470-2479 พระอธิการเต๋จ๊ะดี  
  5 พ.ศ. 2480-2530 พระครูสถาพรธรรมรส (บุญทา)  
  6 พ.ศ. 2535- ปัจจุบัน พระครูสุมณฑ์วรกิตติ์ (ปฏิคม)  
  • ประวัติเจ้าอาวาส
   พระครูสุมณฑ์วรกิตติ์ (ปฏิคม ปัญญาวโร) ดี เดิมชื่อ ปฏิคม วงศ์น้อย เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 บิดาชื่อ พ่อแก้ว มารดาชื่อ แม่คำมูล บ้านเลขที่ 67 ม. 6 ต.หนองจ๊อม อ.สัทราย จ.เชียงใหม่ มีพี่น้องด้วยกัน 6 คน บรรพชา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ณ วัดศรีทรายมูล ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีท่านพระครูวชิรสารคุณเจ้าคณะอำเภอสันทราย วัดต้นจันทน์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ณ วัดศรีทรายมูล ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีท่านพระครูวชิรสารคุณ วัดต้นจันทน์ เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสีห์สุวรรณาภรณ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดสุวรรณ ธัมมวิจาโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์
7.กำหนดการประจำปี/กิจกรรมของวัด
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ
มกราคม เดือน 4 เป็ง ประเพณีตานข้าวใหม่  
กุมภาพันธ์ เดือน 5 เป็ง วันมาฆบูชา  
มีนาคม ประเพณีปอยหลวง  
เมษายน ประเพณีปี๋ใหม่เมือง  
พฤษภาคม ประเพณีวันวิสาขบูชา  
มิถุนายน ประเพณีสรงน้ำเจดีย์  
กรกฎาคม ฤดูกาลเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา  
กันยายน ประเพณีต๋านก๋วยสลากภัทร  
ตุลาคม ประเพณีทอดกฐิน  
พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง  
ธันวาคม ประเพณีตานหลั๋วหิงไฟพระเจ้า  
 
 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th