เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
 
นายชัชวาล เล็กธำรง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจ๊อม

หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร +
  สำนักปลัด
  บุคลากรตรวจสอบภายใน
  กองคลัง
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองช่าง
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรี
กิจการงานสภาเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน+
คู่มือประชาชน
มอบหมายหน้าที่ราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหนองจ๊อม
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
วัดหนองไคร้หลวง ม.8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ข้อมูลศาสนสถานวัดหนองไคร้หลวง
1.ข้อมูลทั่วไปของวัด
  • ชื่อวัด วัดหนองไคร้หลวง
  • ประเภทวัด -
  • นิกาย มหานิกาย
  • จำนวนพระภิกษุ พระภิกษุจำนวน ๔ รูป
  • จำนวนสามเณร สามเณรจำนวน ๒ รูป
  • ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ ข ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่่
  • เนื้อที่ ๕ ไร่ ๗๔ ตารางวา (นส.๓ เล่ม ๑๑ หน้า ๑๔๕)
  • พระประธาน พระพุทธมเหรกโสพภมงคลบพิตร
  • สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน -
2.ประวัติความเป็นมาของวัด วัดหนองไคร้หลวง ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๔๓ แต่เดิมที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านหนองไคร้หลวง เนื่องจากเกิดอัคคีภัยขึ้นกับวัดหนองไคร้หลวง ความเชื่อของชาวบ้านถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ไม่เป็นมงคล เพราะว่าวัดติดอยู่กับหมู่บ้านทำให้เงาของหมู่บ้านไปทับข่วงแก้ว (ลานวัด) โดยเฉพาะชาวล้านนาถือมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ครูบาเจ้ากิตติ ซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์ภายในวัดหนองไคร้หลวงขณะนั้น ประกอบครูบาเจ้าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ศรัทธาประชาชนภายในตำบลหนองจ๊อมและตำบลใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือมาก จึงเลือกเอาชัยภูมิที่เหมาะสมสำหรับสร้างวัด ซึ่งไม่มีสถานที่ใดเหมาะสมไปกว่านี้ ห่างจากวัดเดิมไปทางทิศตะวันออกมากกว่าครึ่งกิโลเมตร เป็นบริเวณกลางทุ่งนามีลักษณะเป็นดอนสูง ประกอบกับมีโบสถ์ตั้งอยู่แล้ว และมีหนองน้ำใหญ่ร่วมด้วยบริเวณนั้น ครูบาเจ้าจึงได้ทำการสร้างวัดหนองไคร้หลวงในบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันวัดหนองไคร้หลวงมีพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ ๗๕ ตารางวา (นส.๓ เล่ม ๑๑ หน้า ๑๔๕) สำหรับที่ตั้งวัดเดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดหนองไคร้ไฟไหม้” ปัจจุบันเป็นวัดร้างมีเนื้อที่ทั้งหมดคงเหลืออยู่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา (นส.๓ เล่ม ๑๑ หน้า ๑๔๓)
3.วัตถุประสงค์การสร้างวัด
๑.เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนา สุขภาวะทางจิตใจและเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน
๒. เพื่อให้วัดเป็นเป้าหมายจัดกิจกรรมทางศาสนาพัฒนาให้เด็ก เยาวชน มีสุขภาวะที่ดี ๓. เพื่อให้วัดเป็นเป้าหมายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4.ลักษณะเด่นของวัด
การคมนาคมไปมาสะดวกติดกับถนนวงแหวนรอบเมือง เส้นที่ ๒ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางศาสนาประจำหมู่บ้าน เป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจและพลังสามัคคี เป็นสถานที่บำเพ็ญศาสนากิจของพุทธศาสนานิกชนทั่วไป เป็นสถานที่ บำเพ็ญกุศล รักษาศีล เจริญภาวนา ฯลฯ เป็นต้น
5.สิ่งก่อสร้างภายในวัด
๑. พระอุโบสถ ์๒. วิหาร ๓. พระประธานในวิหาร ๔. ธรรมาสน ์๕. พระเจดีย์แก้ว ๖. พระบรมสารีริกธาตุ ๗. พระเจ้าทันใจ
๘. พระพุทธชยันตีมหามูนี (พระเจ้าทันใจ)
6.ทำเนียบเจ้าอาวาส
  • ลำดับเจ้าอาวาส
   ลำดับที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
     ครูบาเจ้ากิตติ  
     ครูบาเจ้าศิริวิจัย  
     ครูบาเจ้าจีโณ  
     ครูบาเจ้าจีณา  
     ครูบาญาณวิจัย  
     เจ้าอธิการชื่น อินทฺโชโต  
     พระอธิการประวัติ ฐิตปญฺโย  
     พระอธิการสมศักดิ์ ฐิตปญฺโย  
     พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปียวนโน  
   ๑๐   พระอธิการสำราญ โชติธมฺโม  
  • ประวัติเจ้าอาวาส
   สถานะเดิมชื่อ นายสำราญ หลักดี เป็นบุตรของ นายดำ นางอิ่น หลักดี มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ผู้ชาย ๔ คน ผู้หญิง ๕ คน เป็นคนที่ ๘ บรรพชาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๕๖ น. ณ.อุโบสถ วัดโสภณาราม โดยมีพระครูมงคลศิริวงศ์ เจ้าคณะ ตำบลเมืองแก้ว เจ้าอาวาสวัดดอนตัน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพูลรัตน์ ธมรัตโน เจ้าสำนักสงฆ์สันเมืองปัชฌาย์ราม ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระกรรมวาจารย์ พระนัฐวุฒิฐานวโร เจ้าอาวาสวัดชมพูนุช ตำบลเมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาจำพรรษาที่วัดหนองไคร้หลวง เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส
   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วิริยะฐานะเทียบเท่า ม.๖ หลักสูตรการบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
Copyright © 2021-2023 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: ,053-350328 โทรสาร 053-350328 ต่อ 111
Email:nongjom@nongjom.go.th