นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
คู่มือประชาชน
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 

อำนาจและหน้าที่

 

กองช่าง
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการสำรวจออกแบบ และจัดทำโครงการก่อสร้างของเทศบาล งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล การให้คำแนะนำ กำกับดูแลปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างการสาธารณูปโภค งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ การผังเมือง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

  • งานก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานควบคุมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่น ๆ งานประมาณการ งานจัดสถานที่ เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสำรวจออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานออกแบบด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

  • งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานรักษาความสะอาด งานควบคุมการประกอบการค้าน่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาล โรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายงาน
  • ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบ โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตราย หรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว์แพทย์ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  กองวิชาการและแผนงาน
 

กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ นโยบายแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น และงานกฎหมายและคดีและนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเตรียมเอกสารใช้ในการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องงานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผน งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ์
   
หน้าที่ 1 | 2 | 3
 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)