นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
  รายงานผลการดำเนินงาน 2560
  รายงานผลการดำเนินงาน 2561
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ร้องเรียน สายด่วน
 

อำนาจและหน้าที่

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษานอกระบบและในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ
1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุม ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

  • งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ การดูแลงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ และงานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 053-847380 ต่อ 0
โทรสาร 053-847380 ต่อ111

เบอร์โทรภายในสำนักงาน 053-847380
สำนักปลัด ต่อ 124
กองคลัง ต่อ 113
พัสดุ ต่อ 108
กองวิชาการและแผนงาน ต่อ 106
นิติกร ต่อ 105
กองสาธารณสุขฯ ต่อ 115
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 114
กองช่าง ต่อ 123

 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
“ศูนย์บริการครอบคลุม คุณภาพชีวิตของสังคม ประชาชนเป็นหลัก”
หน้าที่ 1 | 2 | 3
 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)