นายอนันต์ คำชัยวงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
หน้าแรกของเทศบาลฯ
อำนาจและ หน้าที่
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากร
ข้อมูลเทศบัญญัติ
ข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาราง
ข้อมูลแผนอัตรากำลัง
รายงานงบแสดงสถานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปีงบ 2557
  รายงานประจำปีงบ 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน 2559
คู่มือประชาชน
ร้องเรียน สายด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 

อำนาจและหน้าที่

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษานอกระบบและในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ
1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุม ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

  • งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ การดูแลงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ และงานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 053-847380 ต่อ 0
โทรสาร 053-847380 ต่อ111

เบอร์โทรภายในสำนักงาน 053-847380
สำนักปลัด ต่อ 124
กองคลัง ต่อ 113
พัสดุ ต่อ 108
กองวิชาการและแผนงาน ต่อ 106
นิติกร ต่อ 105
กองสาธารณสุขฯ ต่อ 115
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 114
กองช่าง ต่อ 123

   
หน้าที่ 1 | 2 | 3
 
   
Copyright © 2015-2016 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม. All rights reserved.
179 ม.9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50210
โทร: 053-847380 ,053-350328 โทรสาร 053-847380 ต่อ 111
Email:info@nongjomcity.org (check mail)